2017-06-17

Silver Bullet FC43BosBaka FC
Andres Herrera
Matthew Farrell
Phil Ziegler
PK's
Sogo Kuroiwa
Tomo Kato
Tomo Kato
Tomo Kato