2015-11-01

International Love Futbol05BosBaka FC
Ryo Takahashi
Tomo Kato
Taka Ihara
Kohei Yuhara
Wang Qingyang (Oh Seiyo)
Wang Qingyang (Oh Seiyo)